با استفاده از این نوع ارسال پیامک شما قادر به ارسال پیامک در شهر های استان قم هستید.

1

ارسال پیامک به شهر جعفريه

2

ارسال پیامک به شهر دستجرد

3

ارسال پیامک به شهر سلفچکان

4

ارسال پیامک به شهر قم

5

ارسال پیامک به شهر قم،قنوات،جعفريه،دستجرد،کهک

6

ارسال پیامک به شهر قنوات

7

ارسال پیامک به شهر کهک

8

ارسال پیامک به شهر نامشخص