Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
آزادي
بي خردي، اسارت در پي دارد و خرد، موجب آزادي و رهايي است.(فردوسي)
آزادي عبارت است از حق انجام هرکاري که قوانين اجازه مي دهد و انجام ندادن آنچه قانون منع کرده است.(منتسکيو)
رهايي و آزادي برآيند پرستش خرد و دانايي است.(اُرد بزرگ)
آسمان براي گرفتن ماه تله نمي گذارد، آزادي ماه است که او را پايبند مي کند.(تاگور)
آزادي يعني اينکه مي خواهم نه برده باشم و نه برده دار.(آبراهام لينکلن)
آزادي حقيقي آن نيست که هر چه را مي خواهيم انجام دهيم، بلکه آن است که آنچه را که حق داريم انجام دهيم.(ويکتور کوزن)
انسان آزاده از کسي سلب آزادي نمي کند.(ارسطو)
آن کس که مالک نفس خويش نيست آزاد نخواهد بود.(اپيکتوس)
آزادي در کشورهايي امکان تحقق دارد که حس اداي وظيفه بر هواپرستي چيره باشد.(لاکو)
آزادي، تنها ارزش جاودانه ي تاريخ است.(آلبر کامو)
هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد.(آرتور شوپنهاور)
زنده باد ملتي که براي زنده داشتن آزادي، زندگي را دوست دارد.(محمد خياباني)
خود را از بند نام و ننگ برهانيد تا آزاد توانيد زيست.(عبيد زاکاني)
آزادي يعني گشت و گذار در دنياي هستي، با آنچه که خداوند متعال امر فرموده!(امير قاسمي)
اگر ما نتوانيم همانند مردان و زنان آزاد زندگي کنيم، بايد از مردن خوشحال باشيم.(مهاتما گاندي)
آزادي مستلزم مساوات است؛ در برابر قانون، همه يکسان هستيم.(محمد خياباني)
آزادي براي بسياري از مردم سرمايه ي دکان است و براي يک تن از هزاران، سرمايه ي جان.(سعيد نفيسي)
در قانون هستي، شادي، آرامش و آزادي زماني تحقق مي يابند که آنها را ببخشيم.(رالف والدو امرسون)
آزادي در بي آرزويي است.(بودا)
آگاه شوي، ميل و اشتياق تا ابد ثابت نگاه داشتن امور در تو فروکش مي کند و آنگاه آزاد و رها مي شوي.(اشو)
آزادي طلبي ما به اين دليل نيست که عاشق آزادي هستيم، بلکه در حقيقت، ما خود آزادي هستيم و فقط در آزادي مي توانيم رشد کنيم.(اشو)
هرگز، هرگز حتي براي يک لحظه آزادي ات را از دست نده و هرگز آزادي کسي را سلب نکن.(اشو)
بزرگترين دلخوشي انسان، آزاد بودن است.(اشو)
آنان که آزادي را فداي امنيت مي کنند، نه شايستگي آزادي را دارند و نه لياقت امنيت را.(بنجامين فرانکلين)
خدا آزادي را به کساني مي دهد که در جستجوي آن هستند.(جين وبستر)
آزادي يعني مسؤوليت؛ براي همين است که بيشتر انسانها از آن وحشت دارند.(جرج برنارد شاو)
خردورزان هميشه به راه آزادگان و راستان مي روند.(بزرگمهر)
آخرين آزادي ما انسانها اين است که نگرش خود را در هر شرايطي خود انتخاب کنيم.(ويکتور فرانکل)
انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است که خود بافته است.(ژان ژاك روسو)
انسان آزاد آفريده شده است اما همه جا در زنجيري است که خود بافته است.(ژان ژاك روسو)
هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد، آزادي حقيقي را به دست آورده است.(پرسليس)
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نيک سرشت جهان، پر از شادي و شکوه مي نمايد. بهره خردمندان و اميدواران، هميشه شادکامي است.(بزرگمهر)
اگر مي خواهيد فردي را با راي و نظر خود همراه کنيد، بگذاريد در کمال آزادي حرفش را بزند.(ديل کارنگي)
حقيقت را با بي طرفي مطلق و با روحي آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنيد.(دکارت)
مرد آزاده پيوسته مي کوشد که در گفتار خود، آهسته و در کردار خود، تند و تيز باشد.(کنفوسيوس)
زينت انسان [در] سه چيز است : علم، محبت و آزادي.(افلاطون)
ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعکس.(جرج برنارد شاو)
ملت از راه آزادي به تعليم و تربيت دست مي يابند، نه برعکس.(جرج برنارد شاو)
ما که آزادي را دوست نداريم نمي توانيم نان آزادي را بخوريم و اگر هم بخوريم، آنرا هضم نخواهيم کرد.(گاندي)
طبيعت حتي به حيوانات زبان بسته هم آزادي بخشيده است.(تاس توس)
همانطور که مايل نيستم بنده کسي باشم، حاضر نيستم آقاي کسي باشم. کساني که مخالف آزادي ديگرانند، خود لياقت آزادي را ندارند.(آبراهام لينکلن)
اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.(ويليام سامرست موام)
آزادي چيزي است شبيه سلامتي؛ تا زماني که اين دو را از دست ندهيم، قدرشان را نمي دانيم.(والتر)
آزادي بدون دانايي به دست نمي آيد.(اُرد بزرگ)
کساني که حاضر نيستند براي آزادي بهايي بپردازند، لياقت آزادي را ندارند.(جورج واشنگتن)
يا به من آزادي بدهيد، يا مرگ.(پاتريک هنري)
انسان در همان لحظه که تصميم مي گيرد آزاد باشد، آزاد است.(فرانسوا ولتر)
بزرگترين ثروت يک ملت، آزادي است.(اُرد بزرگ)
بهترين نشانه ترقي يک ملت، آزادي گفتار است.(عبدالرحمن فرامرزي)
بهترين نشانه ترقي يک ملت، آزادي گفتار است.(عبدالرحمن فرامرزي)
کسي که حفظ جان را مقدم بر آزادي بداند، لياقت آزادي را ندارد.(بنجامين فرانکلين)