Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
آفرينش و نوآوري
اگر شما احساس ميکنيد که پندارهاي نوآور و آفرينندهاي داريد، شکي نداشته باشيد که هنرمند و آفريننده نيز هستيد. استيو چندلر
عشق، هميشه با نوآوري و سازندگي همراه بوده است و ترس با ويراني. امت فاکس
اگر تنها يک بار روي ناتوانيهاي خود تمرکز کنيم، آنها را به توانايي تبديل خواهيم کرد؛ توانستني که نوآوري در پي دارد. استيو چندلر
نوآوري و خودسازي، در پي حرکت خودجوش آدمي به دست ميآيد و ارتباط اين دو سبب، انکارناپذير است. استيو چندلر
اگر به کار همچون سرگرمي بنگريم، انرژي و نيروي آفرينندگي خود را بالا مي بريم. استيو چندلر
يک اثر هنري بايد در نهاد قلب آفريده شود. کريستين بوبن
در جريان زندگي روزانه، بايد راهي براي شادي بخشيدن به روح آفريننده ي خود بيابيم. سارك
دشواريهاي دنيوي نمي توانند حس زيبايي را که خداوند در روح انسان آفريده است از ميان بردارند. گوته
نقاشي که آفرينشي ابتکاري دارد، از نقاشان ديگر بسيار کم مايه مي گيرد و از زندگي، بسيار زياد. اريک نيوتن
شما مي توانيد آفريننده ي زندگي خودتان باشيد. بيل هريس
هديه ي خدا به انسان، نيرو و توان است و چيرگي بر همه ي آفريده ها و ذهن و تن خويش. فلورانس اسکاول شين
نوآوران بزرگ هرگز از کار خود به ستوه نمي آيند؛ وگرنه نمي توانستند به نوآوري هاي بزرگ دست بزنند. فلورانس اسکاول شين
قوه ي تخيل، نيرويي آفريننده است. هميشه بايد واژه هايي را برگزيد که در آن، بارقه اي از برآورده شدن آرزو باشد. فلورانس اسکاول شين
وقتي انسان دوست مي دارد، مي تواند جزيي از آفرينش باشد. پائولو کوئيلو
از زندگي نترسيد، باور داشته باشيد، زندگي ارزش زيستن را دارد و باورتان در آفرينش اين حقيقت به شما کمک خواهد کرد. ويليام جيمز
اگر جوياي انديشه هاي آفريننده ايد، قدم بزنيد. فرشتگان در گوش مردي که براي پيادهروي بيرون رفته است، زمزمه ميکنند. ريمند اينمن
هيچ شادماني بزرگتر از اين نيست که احساس کني آفريننده هستي. پيروزي زندگي با آفرينش نمايان ميشود. هنري برگسن
خدا پايان شکوه جهان آفرينش است، عشق، پايان شکوه آدمي. ويکتور هوگو
همه ي انسانها برابر آفريده شده اند. توماس جفرسون
هيچ کدام از نعمت هاي خدا نيست که گروهي از آفريده هاي خدا از آن بهره نگيرند. دانته
آدمي براي شک کردن آفريده نشده، براي پرسيدن آفريده شده است. توماس يانگ
انساني که قادر به آفرينندگي نيست، خواستار نابود ساختن است. اريش فروم
انسان براي خوشبختي آفريده شده و خوشبختي با کار مفيد به دست مي آيد. ساموئل اسمايلز
چون دانستي که خدا از خاکت آفريده، گردنکشي و خودرايي مکن. بزرگمهر
خالق بزرگ به ما خلاقيت بخشيده است. پيشکش ما نيز به او به کار بردن آن خلاقيت است. جوليا کامرون
مديريت نوعي هنر است و هنر يعني خلاقيت و خلاقيت اساس پيشرفت است. ديويد فرمانتل
نخستين مرحله ي شناخت آفرينش همانا خرد است؛ چشم و گوش و زبان سه نگهبان اويند که ناگزير هر چه نيکي و شر است از همين سه ريشه مي گيرد. فردوسي
انسان، تنها براي نيکي کردن آفريده شده است. لئو نيکولايويچ تولستوي
خلاقيت يعني بهترين استفاده از داشته ها و شرايط کنوني. کارل ميز
زنها اختراعهاي بزرگي نکرده اند، اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند. توماس اديسون
نگرش آفريننده، مستلزم داشتن بيباکي و توانمندي است. آبراهام مازلو
دنيا به هر گونهاي که بخواهيم به آن بنگريم، براي ديدن ما آفريده ميشود. کافمن
فراموش نکنيد که بدبيني، هميشه راه نوآوري را ميبندد. استيو چندلر
هرچه بيشتر بخوانيد و تمرين کنيد، از نيروي خلاقيت و انرژيهاي مثبت بيشتري ميتوانيد برخوردار شويد. استيو چندلر
هر انساني آفريده انديشه هاي روزانه خويش است. اگر دگرگوني در زندگي انسان روي دهد، بايد از دل و جان آغاز شود تا انديشه ها و احساسات، شخص را تحت تاثير قرار دهد و دگرگون سازد. رالف والدو امرسون
انسان به گونه اي آفريده شده که اگر آتش جانش شعله ور شود، همه غير ممکن ها را از سر راه برمي دارد. ژان لافونتن
استعدادهاي خود را پنهان نکنيد. استعداد براي اين خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابي در سايه چه فايده اي دارد؟ بنجامين فرانکلين
آنچه سبب شود که نيستي صورت هستي به خود گيرد، آفرينش و خلاقيت است. از اين رو همه هنرها آفريدن است و استادان و هنرمندان همه خلاق و آفرينش گرند. افلاطون
خلاقيت باعث پرورش قدرت انطباق پذيري مي شود. جان ماکسول
اي بشر گرچه خلق شده اي، برخيز و ثابت کن که اشرف مخلوقاتي. توماس کارلايل
اين زيبايي نيست که آفريننده ي عشق است، بلکه عشق است که آفريننده ي زيبايي است. لئو نيکولايويچ تولستوي
خواندن کتابهاي خوب، تفکر در راز آفرينش، همنشيني با دوستان و گردش در طبيعت براي خوشبختي ما کافي است. جان راسکي
عشق و اشتياق، بالهاي پرنده ي بلندپرواز خلاقيت است. گوته
خلاقيت حقيقي کل زندگي را در بر مي گيرد و به وسيله ي ابزارهايي از شهود بيان مي شود که فراسوي منطق و آن چيزي است که زبانهاي ديگر قادر به ابراز آن هستند. تادائو آندو
هر کس با استعدادهايي آفريده شده که بايد آنها را به کار بندد. به کار بستن آنها، بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است. گوته
افراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند. ژان ژاك روسو
انديشه خوب، معمار و آفريننده است. ديل کارنگل
در مورد همه ي نو آوريها و خلاقيت ها يک حقيقت ابتدايي وجود دارد: از لحظه اي که شخص به طور قطع مصمم به کاري مي شود، همه ي امدادهاي غيبي به کمک او مي آيند.گوته
هر نوآوري در ميانه ي راه ناقص و نارساست. روزابت کانتر
براي پيروزي يک راه آسان وجود دارد: هيچ فرصتي را براي کار کردن از دست ندهيد و اگر وقت شما کم است، وقت اختراع کنيد. توماس اديسون
همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. جبران خليل جبران
هنر، خوراك روان و هنرمند، آفريننده آن است. بارگاه هنر با هيچ جايگاهي سزاوار ارزيابي نيست. اُرد بزرگ
بشر تنها آفريده اي است که نمي خواهد آن باشد که هست. آلبر کامو
زن براي آن آفريده نشده که وجودي پوچ و بيهوده باشد و تنها به درد زينت و تفريح مرد بخورد. اسمايلز
اخلاق، چيز ساخته شده و حاضر آماده اي نيست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ايجاد مي گردد. ارناليل
هرگز در ميان موجودات، مخلوقي که براي کبوتر شدن آفريده شده، کرکس نمي شود. اين ويژگي در ميان هيچيک از مخلوقات نيست جز آدميان. ويکتور هوگو