Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
اراده و پشتکار
اگر اراده کنيد و پايداري داشته باشيد، بي شک موفق خواهيد شد. رالف والدو امرسون
کساني که بيش از اندازه فکر مي کنند، تهي از اراده و تصميم اند. ناپلئون بناپارت
کسي که داراي عزمي راسخ است، جهان را مطابق ميل خويش عوض مي کند. گوته
فضايي بين پندار و عمل وجود دارد که با پشتکار پيموده مي شود. جبران خليل جبران
مصمم به نيک بختي باش، نيک بخت مي شوي. آبراهام لينکلن
وجود ما به منزله باغي است که اراده ي ما باغبان آن است. ويليام شکسپير
نيرومندترين اهرمها اراده است. اسمايلز
اراده انساني، در کنار سرنوشت او ايستاده و چرخ تکامل او را اداره مي کند. فيثاغورث
انسان هر اندازه مصمم به خوشبخت زيستن باشد، به همان اندازه خوشبخت و سعادتمند زندگي خواهد کرد. آبراهام لينکلن
جديت و پشتکار، مقصد را نزديک مي کند. فريدريش شيلر
اراده قوي است که به همه قواي ديگر حکمراني مي کند؛ به شرطي که ما آن را با قوه عقل هموار سازيم. دوفون
با شلاق اراده مي توان اسبي وحشي و سرکش را رام کرد. راسين
اراده محکم و متين که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد. اولپن
اگر سخنان تو را اراده و عمل دنبال نکند، پس از کجا مي توان ارج و بهاي تو را شناخت؟ فريدريش شيل
براي پيشرفت سه چيز لازم است : اول پشتکار، دوم پشتکار و سوم پشتکار. لرد آويبوري
فرد با اراده در پيچ و خمهاي زندگي هيچ گاه با نااميدي روبرو نخواهد شد. ناپلئون بناپارت
رمز کاميابي، داشتن پشتکار و دليري، با وجود ناکامي ها است. زيگ زيگلار
راز کاميابي، پرسيدن و خواستن است. جک کانفيلد
دنيا به حرف کسي گوش مي دهد که داراي اراده اي قوي است و مي داند که به کدامين سو مي رود. گاليله
يک اراده قوي بر همه چيز حتي بر زمان غلبه مي کند. شاتوبريان
دانستن بدون خواستن هرگز توانستن به بار نمي آورد. گوستاولوبن
من مي خواهم؛ جمله اي است که از اراده قوي سرچشمه گرفته است. اوژن
خواسته هاي خود را در ميان دو ديوار محکم اراده و عقل زنداني کنيد. ارسطو
درجه سعادت اشخاص بستگي به اراده و ميل خود آنها دارد. آبراهام لينکلن
خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهي نيست. سقراط
هرکس قادر به تملک و اراده نفس خود باشد، آزادي حقيقي را به دست آورده است. پرسليس
به هر کاري که اراده کنيم تواناييم، اگر آن گونه که سزاوار است پيگير باشيم. هلن کلر
آدم ها تهي از توانايي نيستند، تهي از اراده اند. ويکتور هوگو
اگر ما به قدر کافي اراده داشته باشيم، به قدر کافي هم وسايل پيدا خواهيم کرد. ميلتون
اراده بهترين راهنماي طبيعت است. اسمايلز
اراده هاي ضعيف به صورت حرف و گفتار خودنمايي مي کنند، در حالي که اراده هاي قوي جز در لباس عمل و کردار پديدار نمي شوند. گوستاو لوبون
به هنگام عزيمت و در لحظه هاي حساس زندگي، انسان هايي که توانايي بررسي کرده هاي خويش را دارند به اراده اي قوي دست مي يابند. لئو نيکولايويچ تولستوي
به ياد داشته باش که براي موفقيت، بيش از هر چيز به اراده و تصميم نياز داري. آبراهام لينکلن
در آوردگاه پهناور دنيا، در اردوي زندگي، چون گوسفنداني مباش که بي اراده رانده مي شوند؛ قهرماني باش در تکاپو. هنري وادزورث لانگفلو
دشواري ها نمي توانند مرا شکست دهند. هر مشکلي در برابر اراده ي بي چون و چراي من تسليم مي شود. لئوناردو داوينچي
با يک اراده ي نيرومند، شرايط ديگر چندان اهميت ندارد. گوته
موفقيت در آرزوها، نسبت مستقيم با قدرت اراده ي ما دارد. ديل کارنگي
ايده هاي بزرگ هنگامي به ذهن راه مي يابند که اراده کنيم چنين ايده هايي را داشته باشيم. چارلي چاپلين
اگر اراده اي نباشد عشقي در کار نيست. ماهاتما گاندي
زندگي همچون رودخانه است؛ هميشه جريان دارد و اگر مسير خود را آگاهانه و با اراده معين نکنيد دستخوش امواج آن خواهيد شد. آنتوني رابينز
تفاوت ورزشکاران از لحاظ مهارتهاي بدني چندان مهم نيست. آنچه ورزشکاران خوب را از قهرمان هاي بزرگ متفاوت مي کند ميزان اراده و پشتکار است. آنتوني رابينز
بهترين زمان براي تربيت اراده، ايام جواني است. فيثاغورث
ارزش چه چيزي بيشتر از طلاست؟ الماس، چه چيزي از الماس گرانبهاتر است؟ اراده! بنجامين فرانکلين
براي مردي که اراده دارد، هيچ چيز غير ممکن نيست. ميرابو