Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
اربعين
غرق تلاطم شده بحر محيط يک سره درد است بساط بَسيط شد چهلم روز عزاي حسين جان جهان باد فداي حسين اربعين حسيني تسليت باد.
بنازم آنکه دايم گفتگوي کربلا دارد دلي چون جابر اندر جستجوي کربلا دارد به ياد کاروان اربعيني با گريه مي گويد همي بوسم خاکي را که بوي کربلا دارد اربعين حسيني تسليت باد.
دوستان با من و دل ناله و فرياد کنيد آه را با نفس از حبس دل آزاد کنيد اربعين آمده تا از شهدا ياد کنيد گريه بر زخم تن حضرت سجاد کنيد اربعين حسيني تسليت باد.
کربلايت بار ديگر منزل زينب شده در عزاي اربعينت جان او بر لب شده او که شمع محفل شمس و قمر، وان غنچه بود بعد از اين پروانه ي هجده گل و کوکب شده اربعين حسيني تسليت باد.
اربعين است اربعين کربلاست هر طرف غوغايي از غم ها به پاست گويي از آن خيمه هاي نيم سوز خود صداي العطش آيد هنوز اربعين حسيني تسليت باد.
دل ما در پي آن کاروان است که از کرب و بلا، با غم روان است چه زنجيري به دست و بازوان است که گريان ديده روح الامين است به ياد کربلا دل ها غمين است دلا خون گريه کن چون اربعين است اربعين حسيني تسليت باد.
دلا کوي حسين عرش زمين است مطاف و کعبه دل ها همين است اگر خيل شهيدان حلقه باشند حسين بن علي، آن را نگين است اربعين حسيني تسليت باد.
بلبلان آمده گل ها همه پرپر گشتند حرم الله دوباره به حرم برگشتند زائر پيکر صد پارة بي سر گشتند همگي دور مزار علي اکبر گشتند اربعين حسيني تسليت باد.
گوش کن بانگ جرس از دل صحرا آيد ناله اي سخت جگر سوز و غم افزا آيد پيشباز اسرا دختر زهرا آيد به گمانم ز سفر زينب کبرا آيد اربعين حسيني تسليت باد.
سفر کردم به دنبال سر تو سپر بودم براي دختر تو چهل منزل کتک خوردم برادر به جرم اين که بودم خواهر تو اربعين حسيني تسليت باد
جابر اين جا حرم محترم خون خداست هر طرف سير کني جلوة مصباح هداست غسل از خون جگر کن که مزار شهداست سر و دست است که از پيکر صد پاره جداست اربعين حسيني تسليت باد.
آيينه شدي تا که خدا در تو درخشيد خورشيدترين حادثه ها در تو درخشيد بر دوست همان روز که با حنجره ي خون گفتي تو «بلي» کرب و بلا در تو درخشيد اربعين حسيني تسليت باد.
جابرا اشک فشان ناله بزن زمزمه کن گريه با فاطمه از داغ بني فاطمه کن در حريم پسر فاطمه ياد از همه کن روي از گوشة گودال سوي علقمه کن اربعين حسيني تسليت باد.
چشم گريان سويت از شام خراب آورده ام خيز، اي لب تشنه از بهر تو آب آورده ام گر بپرسي داغ تو با سينه خواهر چه کرد قامت خم گشته يي بهر جواب آورده ام اربعين حسيني تسليت باد.
صد نوا خيزد ز ناي نينوايت يا حسين نغمه هاي عشق باشد در نوايت يا حسين مي زند آتش به قلب دوستانت دم به دم داستان جانگداز کربلايت يا حسين اربعين حسيني تسليت باد.
ديده خونبار دارد آسمان کربلا هست تا در انتظار کاروان کربلا روز و شب در انتظار مقدمِ آلِ علي ست تشنه کامي ها به دشتِ بيکران کربلا اربعين حسيني تسليت باد.
تا قيامت نرود نقش تو از لوح ضمير حيرتم کشت، بگو اين چه معماست حسين گر چه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک رقم مِهر تو بر صفحه دل هاست حسين اربعين حسيني تسليت باد.
تمام ياس هايت را به شام از کربلا بردم چو برگشتم برايت يک چمن نيلوفر آوردم مسافر از براي يار سوغات آورد اما من از شام بلا داغ سه ساله دختر آوردم اربعين حسيني تسليت باد.
باز در جان جهان يکسره غوغاست حسين اين چه شوري ست که از ياد تو برپاست حسين اين چه رازي ست که صد شعله فرو مرد و هنوز روشن از داغ تو ظلمت کده ماست حسين اربعين حسيني تسليت باد.
بنازم آنکه دايم گفتگوي کربلا دارد دلي چون جابر اندر جستجوي کربلا دارد دلش چون کربلا کوي حسين است و نمي داند که همچون دوردستان آروزي کربلا دارد به ياد کاروان اربعيني با گريه مي گويد به هر جا هست زينب رو به سوي کربلا دارد اربعين حسيني تسليت باد.
اربعين آمد و اشگم ز بصر مي آيد گوييا زينب محزون ز سفر مي آيد باز در کرب و بلا شيون و شيني برپاست کز اسيران ره شام خبر مي آيد اربعين حسيني برشما تسليت باد
اربعين از نينواي خون بگو اربعين از اعتلاي خون بگو هان بگو از عشق، از معناي دين وصف عباس آن مراد مومنين ما فداي عشق بي آلايش ات ما به قربان تمام خواهشت تو مراد عشق بي پايان شدي قبله گاه و معبد پاکان شدي اربعين حسيني برشما تسليت باد
جهان شد از چه رو کانون ماتم مگر از نو عزاي شاه دين است حسين آن کو به راه حق پرستي چو بابش فرد بي مثل و قرين است ز هفتاد و دو قرباني که او داد ز يزدان در خور صد آفرين است اربعين حسيني برشما تسليت باد
بنازم آنکه دايم گفتگوي کربلا دارد دلي چون جابر اندر جستجوي کربلا دارد دلش چون کربلا کوي حسين است و نمي داند که همچون دوردستان آروزي کربلا دارد به ياد کاروان اربعيني با گريه مي گويد به هر جا هست زينب رو به سوي کربلا دارد اربعين حسيني برشما تسليت باد
من و داغ غمي سنگين چهل روز چه ها بر من گذشته اين چهل روز چهل روز است هجران من و تو که هر روزش مرا چندين چهل روز اربعين حسيني برشما تسليت باد
بسوز اي دل که امروز اربعين است عزاي پور ختم المرسلين است قيام کربلايش تا قيامت سراسر درس، بهر مسلمين است اربعن حسيني تسليت باد
بار بگشاييد اينجا کربلاست آب و خاکش با دل و جان آشناست اربعين است اربعين کربلاست هر طرف غوغايي از غم ها به پاست
بــاز دگر بـاره رســيــد اربـعـيــن جوش زند خـون حـسـيـن از زميــن شـد چـهـلـم روز عــزاي حـسـيــن جــان جــهــان بـــاد فداي حـسين
باز عاشوراييان پيدا شدند باز هم سوداييان شيدا شدند اربعين غصه هاي گل کجاست اربعين ناله بلبل کجاست اربعين عشق، عباست چه شد اربعين، فرياد احساست چه شد
باز دلم خون شد و چشمم گريست آنکه درين روز چون من نيست کيست؟ باز دگر باره رسيد اربعين جوش زند خون حسين از زمين
به ياد کربلا دل‏ها غمين است دلا خون گريه کن چون اربعين است اربعين حسيني برشما تسليت باد
السلام اي وادي کرببلا السلام اي سرزمين پر بلا السلام اي جلوه گاه ذوالمنن السلام اي کشته هاي بي کفن اربعين حسيني برشما تسليت باد
درسي که اربعين به ماميدهد، زنده نگهداشتن يادِحقيقت و خاطره ي شهادت درمقابل طوفان تبليغات دشمن است. « مقام معظم رهبري »
امشب شب اربعين مصباح هداست دل ياد حسين بن علي شير خداست پروانه به گرد شمع حق پر زد و سوخت امشب شب ياد عشقياء و شهداست
امام صادق(ع): آسمان چهل روز در عزاي حسين(ع) گريست. اربعين حسيني برشما تسليت باد