Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
هفته وقف
پيامبر اکرم(ص): بهشت متعلق به توبه كاران و رحمت متعلق به وقف گزاران است.
وقف، مجذوررحمت الهي، به توان اعصاراست.
وقف مال واقف كسرمال نيست فعل وقف را پاداش پيدا نيست
وقف توقف مال در ايستگاه عمل خيرجهت تقويت روح وتهيه توشه ادامه مسيرآخرت است.
وقف جوشش جويبار جوانمردي و سخاوت از چشمه سارنوراني وجلا گرفته جان مؤمني است كه ازنور كرامت خداوند جليل جريان مي يابد.
وقف نشانه گذشت از خويشتن وپيوند باخداست.
وقف از دل بخشيدن و نتيجه را از صفاي روح ديدن است.
وقف، از خود گذشتن براي به خدا رسيدن است.
وقف، هديه اي بي منت براي خلق و رحمتي بي پايان براي واقف است.
وقف تجلي ايثار ونوع دوستي است.
وقف واقف چراغي مانگارتاروزحساب است.
وقف سجده شكربر نعمت هميشه جوشان الهي است.
وقف بارش باران سخاوت و نوازش نسيم مهرباني است در كوير عطشناك زندگي
وقف رهايي از تكاثر شيطاني ورسيدن به كوثر رحماني است.
وقف نشانه دورانديشي،مردم دوستي و معامله باخدا و عامل شكوفايي علم و انديشه است.
وقف گلستان بي خزان است.
وقف پيوندقلب واقف با كالبدآيندگان است.
وقف آيتي ازروح بلند وفرا زماني واقف است.
وقف ماندگارنمودن نام خوددردفترصالحان است.
وقف انفاق بي آفات ومضاربه با خداست.
وقف يعني ماندني كردن سرمايه هاي فاني
وقف نماد كرامت و بزرگواري است.
وقف زنده نگه داشتن اسلام است.
وقف بهترين كارگاه خيرات جاريه است.
وقف توافق با اموالي است كه هرگز ازان مفارقت نخواهي كرد.
وقف پيوند مودت ميان خالق ومخلوق است.
وقف نهايت سخاوت و ماندگارترين اثر مومن درزمان حيات و ممات مي باشد.
وقف همچون درختي است كه ميوه هاوثمراتش تمامي ندارد.
وقف ، نقطه پيوند وشاهراه ارتباط خاكيان باافلاكيان وميراث ماندگاراست.
وقف دريچه ايست رو به بهشت كه از سمت دنيا باز ميشود
وقف نقطه اي است در امتداد خط زندگي كه هيچ وقت گم نميشود.
وقف،وقوف هميشگي در كارهاي خير است.
وقف،ابري است كه هميشه ميبارد.
وقف يعني وصل به قله فتح الهي
وقف يعني دل كندن وبريدن از تمناي نفس، اميد به خدا داشتن و وقف خدا شدن.
وقف بسان خورشيد است كه فيضش تا قيامت باقيست.
وقف تضمين كننده حيات ابدي واقف است.
وقف بهترين راه نگهداري ازاموال اخروي است
وقف سندغرفه هاي بهشت است.
وقف كاشتن نهاليست كه شيريني ثمرش فقط محدود به اين دنياي مادي نيست.
وقف جاده ايست براي رسيدن به معبودكه مسيرآن ازطريق اختصاص آنچه ازتوان وهمتي كه به خلق داري ميگذرد.
وقف اندوخته ي ماندني است.
وقف چشمه ايست از انفاق كه صاحبش به او فرصت دريا شدن ميدهد.
وقف راهي است، كه انتهايش بهشت است.
وقف فروش دنيا به قيمت عقباست.
وقف چشمه جوشاني است كه واقف را به از فنا به ابديت مي رساند
وقف همان حساب جاري است كه بعد از مرگ نيز فعال است
وقف كن تا ماندگار شوي .
وقف عامل عزتمندي وسرافرازي وشرافتمندي نسل هاي متمادي شخص واقف ميباشد.
وقف زيباترين رمز ماندگاري انسان است.
وقف مانع توقف واقف است بر صراط .
وقف اراده نيك آدمي را پس از طي دوران زندگي، همچنان زنده و كارساز نگه مي دارد.
وقف به مانند ميراث نيكي است كه هميشه باعث احسان ميشود
وقف درراه رضاي خدانعمتي گرانبهاست
انسان با وقف راه خود را به بهشت هموار ميكند.
وقف،ماندگارترين يادگاري است كه انسان به يادپرورگارمي نگارد.
وقف سرچشمه نور و حيات يعني زندگي دوباره
وقف كردن همانند كاشتن بذري كوچك است كه ساليان سال محصول ميدهد
وقف كردن مال دردنيايعني سپرده گذاري بلندمدت اخروي باسودفراوان
وقف نشانه دلسوزي،آينده نگري و تعاون است.