Skip Navigation Linksاس ام اس افزار/بانک پیامک های مناسبتی
همت
مردانگي تنها به مرد بودن نيست ؛ به همت و گذشت است « هگل » .
صاحب همت در پيچ و خم هاي زندگي هيچ گاه با درماندگي روبرو نخواهد شد « ناپلئون » .
ايرانيان هر گاه پُشتکار داشته اند شگفتي ها آفريده اند « ارد بزرگ » .
اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ايشان نزديک شوي عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمي به آنان نزديک شوي به زودي پستي و ناچيزي خود را بر تو آشکار سازند « گوته »
آنان که مدام دل نگران ناتوانان هستند هيچ گاه نمي توانند ناتواني را نجات بخشند ! با اشک ريختن ما ، آنها توانا نمي شوند بايد توانا شد و آنگاه آستين همت بالا زد « ارد بزرگ »